free web creation software

Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam als dierecoloog en landschapsecoloog (Biologie). Sinds 1992 ben ik in dienst bij Bureau Waardenburg. Mijn huidige functie is senior projectleider met expertise op het gebied van herpetologie, ecologische netwerken en natuurwetgeving.

Ik adviseer over compensatie en mitigatie in het kader van natuurwetgeving, monitoring, meetnetontwikkeling, soortbescherming en faunavoorzieningen

Mobirise

Natuur en infrastructuur

Visie op ontsnippering

Natuur en verkeer op de Utrechtse Heuvelrug (1993) gaf een visie op de versnippering van bos en hei door wegen en mogelijke oplossingen gekoppeld aan wegtype. Ontsnipperingsvisies voor Flevoland, Gelderland, de A2 in Limburg en Zuid-Kennemerland volgden.

Gebruik van faunavoorzieningen

Vanaf 1996 voeren we studies uit naar het daadwerkelijk gebruik van faunavoorzieningen door dieren. Inmiddels hebben we enkele honderden passages onderzocht. Het resultaat van de tientallen studies is geevalueerd.

Mobirise

Natuurwetgeving

Soortenbescherming

De effecten van de ontwikkeling van Zeehaven IJmuiden op de zandhagedissen bij Seinpostduin (2001) was de eerste van een lange reeks effectstudies en compensatieplannen.
Het Soortenmanagementplan Tilburg is het eerste plan gekoppeld aan een gebiedsgerichte ontheffing.

Gebiedsbescherming

Voortoetsen, Passende beoordelingen en effectenstudies en advisering rondom stikstofproblematiek en Natura 2000.

Mobirise

Monitoring

Meetnetontwikkeling

Het rapport Duinhagedis (1992) gaf de aanzet voor het Meetnet Reptielen. Dit meetnet is in 1994 officieel gestart, in 1997 gevolgd door Meetnet amfibieƫn. Beide meetnetten worden door RAVON in samenwerking met het CBS gecoordineerd en zijn zeer succesvol en internationaal gewaardeerd. Ik ben 20 jaar met plezier betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze meetnetten.

Monitoring

In het kader van de natuurwetgeving zetten we monitoringsporgramma's op en voeren deze uit o.a. voor de ontwikkeling van Westpoort en Boekelermeer.